Juha Peltoniemi

Alla esitän erinäisiä tieteellisiä ja epätieteellisiä kirjoituksiani johtamisesta, filosofiasta ja maailman menosta.

Tieteelliset julkaisut

Katso sopivasta tietokannasta, esimerkiksi arxiv tai Inspire

Opinnäytetöitä:

Luovan tutkimustyön johtamisen teoriat. Johtamisen pro gradu -tutkielma (valmistunut 25.5.2014, hyväksytty 11.6.2014).
Alkuperäisversio Doria-tietokannasta.

Tarkastelen johtamista motivaatioteorioiden kautta. Erityisesti pohdin sisä- ja ulkoperäisen motivaation merkitystä johtamiselle ja työnteolle. Käytän itsemääräytymisteoriaa luovan tutkimustyön johtamisen teorioiden perustan tukemiseksi. Esitän suunnitelman teorian testaamiseksi käytännössä.

Johtamiseen liittyviä kirjoituksia

Koherentti johtajuusteoria heuristisen ja vastuunalaisen toiminnan johtamiselle. Uudelleenkirjoitettu ja päivitetty versio, joka on askel askeleelta kehittynyt aiemmin pro gradu- työnä ilmestyneestä tutkielmasta. Tarkastelen yksilöiden motivaatioon perustuvia johtamisteorioita. Sovellan niitä erityisesti tutkijoiden johtamiseen, mutta tarkastelen myös muuta luovaa, innovatiivista ja vastuunalaista työtä, poiketen myös vapaaehtoistoiminnan johtamiseen. Pohdiskelen erityisesti identiteetin merkitystä johtamiselle. (2.6.2019, uudistettu versio 2.0).

VAROITUS: Ylimalkaiset havaintoni Aalto-yliopistosta ja sen johtamisesta eivät tue esitettyä teoriaa. Aalto-yliopiston tutkimus näyttää kukoistavan, kasvavan ja kehittyyvän kiihtyvällä vauhdilla, vaikka minusta näyttää, että sitä johdetaan tavalla, jolle teoria ei ennusta menestymistä. Ilmeisesti tiedemiehille pitää soveltaa jotain erityisteoriaa.

Omaperäistä organisaatioteoriaa tieteellisille tutkimuslaitoksille ja muillekin itseään uudistavilla yhteisöille. (1.3.2015, versio 0.3, puolivalmis)
Pohdin tutkimuslaitosten organisaatiorakenteita ja niiden vaikutuksia tutkimuksen johtamiselle. Vaikka rakenteelliset seikat osoittautuvat vähemmän tärkeäksi kuin henkilöjohtaminen tai organisaatiokulttuuri, niin niidenkin kannattaa olla kunnossa.

Tutkimuksen johtajan opas. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen tukimuksen johtajille sekä muille luovan asiantuntijatyön esimiehille ja tiiminvetäjille tarkoitettu opaskirjanen. Käsittelen johtamisen filosofiaa ja psykologiaa, ihmisten motivoitumista sekä luovan työn edellytyksiä. En anna nippelivinkkejä vaan esittelen uusimpia teorioita, joiden pohjalta akateemisesti valistunut johtaja voi luoda oman johtamismallinsa. Johtaja kasvattaa alaisistaan kanssajohtajia tukemalla heidän itsenäisyyttään ja identiteettiään. (24.1.2015, versio 0.2)

Filosofiaa

Muualla julkaisemattomia esseitä, joita olen omaksi iloksi kirjoitellut.

Tieto ja teoria: ajatuksia tiedon filosofisista, psykologisista, organisatologisista, pedagogisista ja sosiologisista ulottuvuuksista. (8.11.2014)

Tieteen parastigma: Pohdiskeluja tieteiden filosofiasta (8.11.2014)

Pohdiskeluja oikeudenmukaisuudesta. Tarkastelen oikeudenmukaisuuden filosofiaa ja psykologiaa. Pohdin oikeudenmukaista valtiota, oikeudenmukaista palkkaa ja oikeudenmukaista korkoa. Siirryn oikeudenmukaisuuden seurannaisarvoista oikeudenmukaisuutta täydentäviin valtioarvoihin ja yksityisarvoihin. (29.7.2014 keskeneräinen)

Muita töitä

Koherentti kotoutumisteoria. Katsaus maahanmuuttajien sopeutumista ja kotoutumista käsitteleviin teorioihin. Tarkastelen psykologista ja sosiaalista sopeutumista uuteen ympäristöön, samaistumista uuteen kulttuuriin sekä identiteetin kasvua eri identiteettiteorioiden sekä itsemääräytymisteorian pohjalta. Pohdin, mitä tarkoittavat kotoutuminen, sulautuminen, eristäytyminen ja syrjäytyminen ja mitkä yksilöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät vaikuttavat yksilön sopeutumisen onnistumiseen. (26.5.2017, Versio 1.1)

Teorioita luovuudesta ja luovista ajattelijoista (10.7.2015, kesken)

NAURU (30.4.2021) Analysoin Suomen talouden tilaa. Tarkastelen taloustieteen teorioita, ideologioita ja filosofioita, rienaan eräitä näkemyksiä ja etsin koherenttia teoreettista viitekehystä. Esitän tehokkaita keinoja, joilla Suomi selvityy ylös lamaannuksesta ja hahmottelen, kuinka rakennetaan tehokas ja suhdannekestävä kansantalous, jossa vallitsee ikuinen täystyöllisyys, ainakin melkein.

Viitteet

Tilan ja vaivan säästämiseksi kaikki tiedostot eivät (vielä) sisällä kaikkia viittauksia, vaan täydellinen viittaustietokanta löytyy tästä (20.5.2014)

Henkilökohtaisia kannanottojani ja mielipiteitäni voit lukea maailmanparannussivustoltani.

- / + - + - + - + - +

Suuri osa mielipiteistä ja ajatuksista on alun perin toisilta opittuja, omaksuttuja ja kopioituja, osin klassisiakin. Vastaan kuitenkin itse kaikesta tälle sivulle kirjoitetusta. Vastaavasti jokainen saa vapaasti omaksua omat mielipiteeni kokonaan, osittain tai vastakkaisina. Kaikkia kirjoituksia saa ladata, tulostaa, kopioida ja lainata korvauksetta kaikkeen omaan ei-kaupalliseen käyttöön hyvää tapaa noudattaen, ei kuitenkaan omalta palvelimelta edelleen levitettäväksi ilman erillistä lupaa. Tieteellisiä töitä ei tietenkään saa plagioida.

My LinkedIn page (in English), LinkedIn sivuni (englanniksi ja suomeksi)

Juha Peltoniemi (2022) etunimi.sukunimi@neutrinica.com, Puulinnankatu 12 F 50, 90570 Oulu. 040-7000875 (Varoitus: Boikotoin kaikkia tele- ja puhelinmarkkinoijia)